مهلت استفاده از سامانه تخمین رتبه، شهر و دانشگاه مدرسان شریف به پایان رسیده است و تا زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 1402 سایت غیرفعال خواهد بود.