مهلت استفاده از سامانه تخمین رتبه، شهر و دانشگاه مدرسان شریف به پایان رسیده است و تا زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 1401 سایت غیرفعال خواهد بود.