مهلت استفاده از سامانه "تخمین شهر و دانشگاه" مدرسان شریف، به پایان رسیده است .